Highest parking price for on street parking places

London 44 yuan/hr  4.40 GBP/hr (Jun-12)
Amsterdam 40 yuan/hr  5 euro/hr (Jun-12)
Stockholm 36 yuan/hr  40 SEK/hr (Jun-12)
Utrecht 34 yuan/hr  4.26 euro/hr (Jun-12)
Zurich 33 yuan/hr  5 CHF/hr (Jun-12)
Copenhagen 31 yuan/hr  29 DKK/hr (Jun-12)
Antwerp 28 yuan/hr  3.50 euro/hr (Jun-12)
Paris 24 yuan/hr  3 euro/hr (Jun-12)
Barcelona 19 yuan/hr  2.42 euro/hr (Jun-12)
San Francisco 19 yuan/hr  3 US$/hr (Jul-12)
Beijing 15 yuan/hr   (Oct-17)
Shenzhen 15 yuan/hr   (Mar-14)
Chengdu 10 yuan/hr  First 15 minutes free. After first hour: 3 yuan/half hour (Apr-13)
Tianjin 4 yuan/half hour   (Apr-13)
Harbin 7 yuan/hr   (Apr-13)
Hangzhou 6 yuan/hr   (Apr-13)
Jinan 6 yuan/hr   (Apr-13)
Kunming 5 yuan/hr   (Apr-13)
Zhuhai 5 yuan/hr  first half hour 2 yuan; following half hours 3 yuan (Apr-13)
Lanzhou 4 yuan/hr   (Mar-14)
Mexico City 4 yuan/hr  2 pesos/15 minutes (Jul-12)
Shijiazhuang 4 yuan/hr  first half hour for free (Apr-13)
Xian 6 yuan/hr  5 yuan/hr for following hours (Apr-13)
Jiuquan 3 yuan/event   (Mar-14)
Shenyang 3 yuan/hr  2 yuan/half hour after first hour (Apr-13)
Wuhan 20 yuan/hr   (Apr-13)
Yichang 3 yuan/hr  maximum 15yuan/day (Apr-14)
Kuala Lumpur 1.5 yuan/hr  0.80MYR/hr (Jun-14)
Guangzhou Since mid-2017: free on street parking  Should be 4 yuan/15 mins (Nov-17)