Parking price/hour at city center shopping mall

Brisbane A$28  Myer Centre (Nov-17)
London ~ 10 pounds  Harrod's area (Nov-17)
San Francisco 64 yuan   (Jul-11)
Stockholm 7.65 euro   (Apr-16)
Copenhagen 5.11 euro   (Apr-16)
Amsterdam 5 euro   (Apr-16)
Barcelona 3.7 euro   (Apr-16)
Utrecht 24 yuan   (Apr-12)
Hong Kong HK$26  IFC mall (Nov-17)
Guangzhou 15 yuan  Grandview Mall (Nov-17)
Budapest 1.4 euro   (Apr-16)
Beijing 5 yuan  Shijiecheng (Oct-17)
Shenzhen 5 yuan  Coco Park (10 yuan for first hour) (Nov-17)
Yichang 5 yuan  Wanda Plaza (Apr-14)
Lanzhou 4 yuan  Yaou mall (Apr-12)