Fine for parking on walkway

London 130 GBP  50% discounts for quick payment (Jul-12)
Shenzhen 1000 yuan  illegal parking at driveway, entrance/exit of Xiaoqu, crossing, sidewalk, yellow grid road marking, bus stop will be fined by 1000 yuan (Dec-20)
Budapest 30,000 HUF  30,000 HUF (Feb-12)
Stockholm 900 SEK   (Jul-12)
Amsterdam 85 euros  85 euros (Apr-11)
Kuala Lumpur 300 MYR  300 MYR (Jun-14)
Utrecht 54 euros plus one hour of parking   (Apr-12)
Johor Bahru 250 MYR  250 MYR (Mar-14)
Beijing 200 yuan   (Oct-17)
Guangzhou 200 yuan   (Nov-17)
Tianjin 200 yuan   (Dec-20)
Wuhan 100-200 yuan  200 yuan and 3 points for 18 demonstration roads, 200 yuan for 182 demonstration roads, 100 yuan for the rest roads (Dec-20)
Zhuhai 200 yuan   (Dec-20)
Chengdu 50-150 yuan  100 yuan and 3 points if having No-parking sign, 150 yuan if driver is not in car, 100 yuan if driver is in car and leaving after check (Dec-20)
Harbin 100 yuan   (Dec-20)
Yichang 100 yuan   (Dec-20)