Parking price/day at city center shopping mall (Saturday)

Amsterdam 470 yuan   (Apr-11)
Guangzhou 320 yuan  Taikoo Hui (Saturday) (Jul-19)
New York 260 yuan   (Mar-12)
San Francisco 256 yuan   (Jul-11)
Utrecht 244 yuan   (Apr-12)
Hong Kong 108 yuan   (Mar-12)
Hangzhou 100 yuan  MIXC (Oct-19)
Shanghai 64 yuan  The HUB (Oct-19)
Shenzhen 60 yuan  Coco Park (Nov-17)
Yichang 30 yuan  Joy Plaza (Oct-19)
Jiuquan 24 yuan  Oriental Plaza Mall (Dec-20)