Parking price/day at city center shopping mall

Amsterdam 470 yuan   (Apr-11)
New York 260 yuan   (Mar-12)
San Francisco 256 yuan   (Jul-11)
Utrecht 244 yuan   (Apr-12)
Hong Kong 108 yuan   (Mar-12)
Guangzhou 80 yuan  Grandview Mall (Nov-17)
Shenzhen 60 yuan  Coco Park (Nov-17)
Yichang 30 yuan   (Apr-14)