Parking price/day, city center railway station area

Utrecht 707 yuan   (Apr-12)
Amsterdam 80 euro   (Apr-11)
New York 280 yuan   (Mar-12)
San Francisco 246 yuan   (Jul-11)
Budapest 6900 HUF   (Feb-12)
Beijing 192 yuan  South station (Oct-19)
Harbin 97 yuan  indoor (Jul-19)
Tianjin 96 yuan  Tianjin Station (Jan-21)
Guangzhou 60 yuan  underground parking, Guangzhou Station (Oct-19)
Shanghai 60 yuan  P9 & P10 in Hongqiao railway station (Oct-19)
Shenzhen 60 yuan  Luohu Station (Oct-19)
Taipei NT$ 250   (Jul-12)
Lanzhou 50 yuan  West Station (Oct-19)
Xiamen 50 yuan  xiamen station (Aug-21)
Kunming 38 yuan  South Station (Oct-19)
Yichang 30 yuan  Yichang East Station (Jan-21)
Guiyang 24 yuan  Maximum 20 yuan for daytime, 4 yuan per time for night time (Jul-19)