Parking price/day, city center railway station area

Utrecht 707 yuan   (Apr-12)
Amsterdam 664 yuan  80 euro (Apr-11)
New York 280 yuan   (Mar-12)
San Francisco 246 yuan   (Jul-11)
Budapest 201 yuan  6900 HUF (Feb-12)
Shenzhen 148 yuan  Shenzhen North Station (Nov-17)
Taipei 51 yuan  NT$ 250 (Jul-12)
Guangzhou 30 yuan  Guangzhou South Station (Nov-17)
Yichang 30 yuan   (Apr-14)
Kunming 20 yuan  kunming railway station (Jun-11)
Lanzhou 2 yuan   (Apr-12)