Maximum on-street parking price set by Price Bureau

Shenzhen 20 yuan/hour   (Nov-17)
Beijing 15 yuan/hour   (Oct-17)
Nanjing 3 yuan/15 mins  First hour: 2.5 yuan/15 mins; following hours: 3 yuan/15 mins (Jul-13)
Chengdu 10 yuan/hour  First hour: 10 yuan/hour; following hours: 3 yuan/half hour (Jul-13)
Hangzhou 10 yuan/hour   (Jul-13)
Harbin 4 yuan/half hour   (Apr-13)
Kunming 4 yuan/half hour   (Jul-13)
Tianjin 4 yuan/half hour   (Jul-13)
Shenyang 6 yuan/hour  First hour: 4 yuan/hour; following hours: 3 yuan/half hour (Jul-13)
Zhuhai 3 yuan/half hour  First hour: 2 yuan/half hour; following hours: 3 yuan/half hour (Jul-13)
Xian 2.5 yuan/half hour  First hour: 2 yuan/half hour; following hours: 2.5 yuan/half hour (Jul-13)
Lanzhou 4 yuan/hour  First hour: 4 yuan/hour; following hours: 3 yuan/hour (Jul-13)
Wuhan 4 yuan/hour  First 15 minutes free. First hour: 3 yuan/hour. From second hour: 4 yuan/hr (Apr-13)
Foshan 3 yuan for first hour. After that: 2 yuan/half hour   (Sep-12)
Nanchang 2 yuan/half hour  First half hour: 2 yuan; following hours: 1 yuan/half hour (Jul-13)
Yichang 3 yuan/hour  Maximum 15yuan/day (Apr-13)
Kuala Lumpur 1.5 yuan/hour  0.80 MYR/hour (Jun-14)
Guangzhou 0  Since mid-2017: free on street parking (Nov-17)